Lynn Gaines - lynngainesdesign@gmail.com

Jan Gerardi - jangerardi@yahoo.com

Melissa Iwai - melissaiwai123@gmail.com

Terri Fry Kasuba - terri@kasubadesign.com

Casey Krimmel - casey@caseykrimmel.com

Diane Neukirch - neuscheel@charter.net